Thema’s

Een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Bewegen tot leren

Non-formeel leren is meer dan formeel leren. Wat beweegt volwassenen tot leren?

Leren vindt altijd plaats in een context, een omgeving, en mensen leren niet alleen voor zichzelf maar ook om deel te nemen aan sociale, culturele, economische en politieke processen en verbanden. Leren heeft dus altijd te maken met vragen in relatie tot maatschappelijke participatie en verbondenheid. Leren vindt niet alleen plaats op de werkplek en is evenmin voorbehouden aan educatieve instellingen.

Learning Cities

Non-formeel leren strekt zich uit over de hele samenleving. Van stad tot platteland wordt de sociale samenhang versterkt.

Learn for Life wil bijdragen aan het versterken van de lokale educatieve agenda en lokale beleidsmakers en politici beleidsinstrumenten aanreiken om mensen van alle leeftijden, van diverse socio-economische en culturele achtergronden, in staat te stellen om de vruchten te plukken van inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs.

Life Skills

Meedoen in de steeds veranderende kennissamenleving en -economie vraagt een brede set van vaardigheden.

Om mee te kunnen doen in een snel veranderende samenleving heb je voldoende basisvaardigheden nodig. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk om zowel privé als op het werk goed te functioneren. Maar het gaat om meer. Volwassenen maken vooral functioneel gebruik van vaardigheden in allerlei levensdomeinen: werk, gezondheid, financiën, opvoeding. En vaardigheden verschuiven; de toekomst vraagt ook om nieuwe vaardigheden.

Voice of the Learner

De lerende zelf en zijn ervaringen bepalen mede het succes van een goed leven lang ontwikkelenbeleid.

  Om het leren van volwassenen te bevorderen is het belangrijk dat wat zij willen of kunnen leren aansluit bij hun behoeften, interesse en mogelijkheden. Inspraak en betrokkenheid bij het aanbod, het beleid en bij de manier van leren - vaak non-formeel - is daarbij essentieel.  

Europa

De lerende zelf en zijn ervaringen bepalen mede het succes van een goed leven lang lerenbeleid.

Een leven lang leren/ontwikkelen is al een oud ideaal waarmee vooral bedoeld wordt dat mensen na hun schooltijd niet 'stilstaan', maar zich nog steeds ontwikkelen. Ze doen nieuwe kennis en vaardigheden op en kunnen daarmee mee blijven doen in innovaties van de arbeidsmarkt. Maar zeker ook in de samenleving waar steeds meer eisen gesteld worden om werkelijk te kunnen blijven participeren. Het gaat ook al lang niet meer om alleen leren voor de arbeidsmarkt maar om leren voor het leven.