Over ons

Learn for Life - Passie voor leren en een leven lang ontwikkelen

‘Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays young.’ (Henry Ford)

Learn for Life – Passie voor een leven lang ontwikkelen

Learn for Life is een netwerkorganisatie. Van mensen met passie voor leven lang leren/ontwikkelen (LLL) én de educatie van volwassenen. Vanuit verschillende perspectieven, maar met de nadruk op non-formeel leren. Dat gaat over veel meer dan taal, rekenen en digitale vaardigheden versterken: over het ontwikkelen van kritisch denken, mondigheid en actief burgerschap. LLL raakt alle domeinen waarin volwassenen verkeren: het alledaagse leven, werken en vrijetijdsbesteding. Het draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld in de lokale gemeenschap. Aan het in collectief verband samen leren veranderingen te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, welzijn en zorg. Waarbij sociale samenhang wordt bewerkstelligd door geplande en toevallige ontmoeting, in het bijzonder in buurthuizen/ multifunctionele accommodaties voor en door iedereen in het gebied als spin in het web. Waarbij leren ‘als vanzelf gaat’, betekenisvol is en plezier geeft.

Wij laten ons hierbij inspireren  door het Manifest voor Volwasseneducatie in 21e eeuw van de European Association fort he Education of Adults. (EAEA[1]). Dé Europese organisatie voor non-formeel leren, waar Learn for Life bij is aangesloten. Het Manifest bevat tal van inhoudelijke thema’s met goede praktijkvoorbeelden op het terrein van non-formeel leren.

Zie voor het Manifest: Manifest voor volwasseneneducatie in de 21e eeuw

Wat doen wij?

Wij organiseren kennissessies en dragen bij aan symposia, zoals bijvoorbeeld het Festival van het Leren. Ook ondersteunen en ontwikkelen wij projecten en initiatieven rond non-formeel leren. Een voorbeeld hiervan is het GIRA-project dat zich richt op de (her-)ontwikkeling van plattelandsgebieden waar essentiële voorzieningen dreigen te verdwijnen.

Voorop staat dat wij mensen, organisaties en initiatieven op het terrein van non-formeel leren verbinden en helpen ontwikkelen.

 

Voor wie en hoe doen we dat?

Wij werken voor en met de volgende partners die actief zijn op het terrein van de volwasseneneducatie: organisaties van lerenden, werkgevers, opleiders, overheden en Europese partners. Met hen vormen wij een actieve, lerende community die van elkaar leert, kennis organiseert en uitwisselt.

Learn for Life maakt gebruik van de kracht van deze partners om de activiteiten te organiseren. Wij zijn als kleine non-profitorganisatie het vliegwiel, de community van onze partners de motor en brandstof. Zo brengen wij Leven Lang Ontwikkelen samen verder.

 

Focus op Learning Cities

Op dit moment ligt onze focus op het thema ‘Learning Cities’, een wereldwijd UNESCO-concept. Een  Learning city is een gemeente of regio waarin diverse partijen samen het belang van educatie in brede zin onderschrijven, in beleid vertalen en vormgeven met een concreet programma. Deze gemeenten erkennen het cruciale belang van leren als belangrijkste motor voor de toekomstige welvaart, stabiliteit en het welzijn van burgers.

Als Learn for Life zijn wij aanvrager van en betrokken bij het Europese Erasmus+-project ‘Learning Cities’. Wij stimuleren de vorming van een Nederlandse community rond Learning Cities en willen in 2024 een bijeenkomst rond dit thema organiseren.

Meer over Learning Cities: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

 

Voor wie en hoe doen we dat?

Learn for Life werkt voor en met veel partners samen. Denk aan organisaties als het welzijns- en opbouwwerk, bibliotheken, opleiders, overheden in het sociaal domein en educatie, Leren en Werken en de 35 Leerwerkloketten en Europese partners.

Met hen vormen wij een actieve, lerende community die van elkaar leert,  kennis organiseert en uitwisselt. Learn for Life maakt gebruik van de kracht van deze partners om de activiteiten te organiseren. Wij zijn als kleine non-profitorganisatie het vliegwiel, de community van onze partners de motor en brandstof. Zo brengen wij Leven Lang Ontwikkelen samen verder.

 

Meedoen en ook leren in de community

In het project Learning Cities is de opbouw van de community voor Learn for Life een sleutelactiviteit. Inmiddels hebben zich meer dan 30 deelnemers uit verschillende organisaties aangemeld. Zij gaan actief kennismaken met goede voorbeelden vanuit Nederland en andere Europese steden. De community die zo ontstaat zal een belangrijke basis zijn voor Learn for Life om haar activiteiten verder te ontwikkelen.

 

Zie voor ons visiedocument:

Learn for Life_visiedocument_NL

 

Bestuur

Een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Margreeth Broens

Secretaris

Maria Linkogle

Notulist