Begin dit jaar is het project ‘LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ van start gegaan in twee pilotregio’s: Twente en Zuidoost Brabant. Het project ondersteunt arbeidsmarktregio’s om het scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterden te verbeteren. Koppeling vindt plaatst aan arbeidsmogelijkheden in de regio. Wanneer de pilots succesvol zijn breidt het aantal zich op termijn uit tot in totaal ongeveer 20 regio’s. Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor dit project. Realisatie vindt plaats in samenwerking met de UNESCO leerstoel van de Vrije Universiteit Brussel en ongeveer 200 partners in het veld waaronder UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers.

Laagopgeleide (praktisch geschoolde) en laaggeletterde inwoners maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Zo maken zij ook nauwelijks gebruik van het STAP-budget. Hierdoor blijft deze groep achterlopen op de sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut.

Voor dot project is samenwerking op regionaal en landelijk niveau essentieel, omdat onderwijsinstellingen, overheden en arbeidsmarktpartijen elkaar nodig hebben om de doelgroep daadwerkelijk te helpen. vanuit het Nationaal Groeifonds is in totaal 50,5 miljoen Euro voor dit project gereserveerd.

EPALE-bijeenkomst over dit project

Op 13 april jl. vond een EPALE NL-bijeenkomst plaats over dit project met professionals die zich bezighouden met volwasseneneducatie en enkele EPALE-ambassadeurs. EPALE is de Europese community voor en door professionals in de volwasseneneducatie en stimuleert een leven lang ontwikkelen en verbindt kennis van Europa en Nederland.

Tijdens deze bijeenkomst gaf prof. dr. Maurice de Greef, initiatiefnemer van het project, een inleiding hierop. De regie voor de twee pilots ligt bij de gemeenteambtenaar volwasseneneducatie. Deze schrijft, bijvoorbeeld samen met het roc, een plan waarin ook staat welke partners erbij betrokken moeten worden. Daarna vond een discussie plaats aan de hand van een aantal stellingen over wat het initiatief betekent voor jou, lerende volwassenen en leven lang ontwikkelen zijn Nederland.

Een van de stellingen was dat het LLO Collectief mogelijkheden biedt voor digitale toepassingen en innovatie. Naar voren kwam dat er behoefte is aan een landelijke infrastructuur voor een digitaal leerplatform, dat AI mogelijkheden biedt voor training en het aanbrengen van verbinding tussen basis- en vakvaardigheden. Voorwaarde is wel dat er steeds een goede, regionale fysieke infrastructuur aanwezig is.

Een tweede stelling gaf aan dat het LLO Collectief mogelijkheden biedt voor docenten/begeleiders (op de werkvloer). Benadrukt werd dat het nu moet gaan om een structurele en duurzame financiering en niet om projectfinanciering wil dit kans van slagen hebben. Ook werd gepleit om alle basisvaardigheden te erkennen; niet alleen taal, maar ook gecijferdheid en digitale vaardigheden en vooral ook om de verbinding hiervan.

De stelling dat het LLO Collectief mogelijkheden biedt voor non-formele en/of informele educatie werd door iedereen met een JA gereageerd. Dat betekent wel dat er nadrukkelijk plaats moet zijn van aanbieders van dit type educatie omdat dit juist een opstapje kan zijn om aan een formeel traject deel te nemen. Juist de functies van non-formele en informele educatie werden benadrukt: motivatie, opstapje tot leren en zingeving, ondersteuning van formele educatie, ‘kilometers’ maken (oefenen van vaardigheden) en het onderhouden van leervaardigheden. Het belang van het erkennen van kleine stapjes in leren kwam naar voren. Daar kan een belangrijke rozijn  weggelegd voor microcredentials. De verbinding met het NLQF is daarbij belangrijk.

Voor de sector dus een belangrijk en groot project. Goede communicatie gedurende het hele project en vooral rond de twee pilots is van groot belang om iedereen in dit veld mee te krijgen.

 

Zie voor meer informatie:

https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-2/collectief-laagopgeleiden-en-laaggeletterden

https://www.telmeemettaal.nl/llo-collectief

https://www.telmeemettaal.nl/llo-collectief/over-het-llo-collectief

 


28/04/2023