Stichting Learn for Life en Stichting ABC zijn een warm pleitbezorger van het beter laten doorklinken van de Stem van de Leerder in het beleid en de uitvoering van de volwasseneneducatie. Inmiddels is het Project Voice of the Learner afgerond. Daarin werden met ondersteuning van subsidie van Erasmus+ drie studiereizen georganiseerd, naar Wales, Ierland en Vlaanderen. Learn for Life faciliteerde de subsidieaanvraag en nam actief deel aan de reizen. We gingen vooral op zoek naar inspirerende voorbeelden.

Tijdens de reizen is een goed beeld ontstaan hoe in die landen leerders worden betrokken bij de educatie. Waar Wales en Ierland hiervoor meer structurele betrokkenheid en beleidsinvloed van de leerder hebben georganiseerd, onder meer met een rol voor de vakbonden, is dit in België, net als in Nederland minder het geval. Daar spelen ambassadeurs uit de doelgroep vooral een rol. En in Nederland concentreert inspraak zich vooral op lokaal niveau met een sterke focus op het meedenken over toegankelijkheid van overheidscommunicatie en gemeentelijke diensten en regelingen.

In de landen die we bezochten zagen we bijvoorbeeld inspraak van leerders in besturen of organisaties van allerlei stakeholders of een rol van de vakbond met een sterke focus op volwasseneneducatie. Overheidsfinanciering speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Op basis van de voorlopige conclusies die na de reizen kunnen worden getrokken, willen Stichting ABC en Stichting Learn for Life in Nederland een discussie op gang brengen over dit thema en hoe de stem van de leerder ook hier beter kan doorklinken. Daarvoor organiseren Learn for Life, Stichting ABC samen met EPALE Nederland binnenkort een bijeenkomst. Daarbij zal ook het Ministerie van OCW worden uitgenodigd.

Binnenkort volgt hierover meer informatie op onze website en op LinkedIn.

Interesse in de reisverslagen en de blog met voorlopige conclusies hierover?

verslag wales (1) def

Bijlage-Verslag-Ierland def

VERSLAG studiereis Belgie def

Voorlopige eindconclusies De stem van de lerenden


20/02/2023